فوم برد

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

فوم برد 10 میل چسبدار 15 برگی 140*100 برند چینی

3,900,000  تومان

- نوع فوم: چسبدار

- ضخامت: 10 میلی متر

- ابعاد: (140*100) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 15 برگ

نمایش سریع

فوم برد 10 میل ساده 15برگی 70*100 برند چینی

2,700,000  تومان

- نوع فوم: ساده

- ضخامت: 10 میلی متر

- ابعاد: (70*100) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 15 برگ

نمایش سریع

فوم برد 10 میل ساده 15 برگی 140*100 برند چینی

3,300,000  تومان

- نوع فوم: ساده

- ضخامت: 10 میلی متر

- ابعاد: (140*100) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 15 برگ

نمایش سریع

فوم برد 10 میل ساده 15 برگی 70*100 برند کره ای

2,900,000  تومان

- نوع فوم: ساده

- ضخامت: 10 میلی متر

- ابعاد: (70*100) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 15 برگ

نمایش سریع

فوم برد 10 میل ساده 15 برگی 140*100 برند کره ای

3,700,000  تومان

- نوع فوم: ساده

- ضخامت: 10 میلی متر

- ابعاد: (140*100) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 15 برگ

نمایش سریع

فوم برد 5 میل چسبدار 50 برگی 70*50 برند چینی

- نوع فوم: چسبدار

- ضخامت: 5 میلی متر

- ابعاد: (70*50) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 50 برگ

نمایش سریع

فوم برد 10 میل چسبدار 15 برگی 70*100 برند چینی

- نوع فوم: چسبدار

- ضخامت: 10 میلی متر

- ابعاد: (70*100) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 15 برگ

نمایش سریع

فوم برد 5 میل چسبدار 25 برگی 70*100 برند چینی

- نوع فوم: چسبدار

- ضخامت: 5 میلی متر

- ابعاد: (70*100) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 25 برگ

نمایش سریع

فوم برد 5 میل ساده 25 برگی 70*100 برند چینی

- نوع فوم: ساده

- ضخامت: 5 میلی متر

- ابعاد: (70*100) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 25 برگ

نمایش سریع

فوم برد 5 میل ساده 25 برگی 140*100 برند چینی

- نوع فوم: ساده

- ضخامت: 5 میلی متر

- ابعاد: (140*100) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 25 برگ

نمایش سریع

فوم برد 5 میل چسبدار 25 برگی 140*100 برند چینی

- نوع فوم: چسبدار

- ضخامت: 5 میلی متر

- ابعاد: (140*100) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 25 برگ

نمایش سریع

فوم برد 5 میل ساده 50 برگی 70*50 برند چینی

- نوع فوم: ساده

- ضخامت: 5 میلی متر

- ابعاد: (70*50) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 50 برگ

نمایش سریع

فوم برد 10 میل ساده 30 برگی 70*50 برند چینی

- نوع فوم: ساده

- ضخامت: 10 میلی متر

- ابعاد: (70*50) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 30 برگ

نمایش سریع

فوم برد 10 میل چسبدار 30 برگی 70*50 برند چینی

- نوع فوم: چسبدار

- ضخامت: 10 میلی متر

- ابعاد: (70*50) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 30 برگ

نمایش سریع

فوم برد 10 میل ساده 15برگی 120*90 برند چینی

- نوع فوم: ساده

- ضخامت: 10 میلی متر

- ابعاد: (120*90) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 15 برگ

نمایش سریع

فوم برد 5 میل ساده 25 برگی 120*90 برند چینی

- نوع فوم: ساده

- ضخامت: 5 میلی متر

- ابعاد: (120*90) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 25 برگ

نمایش سریع

فوم برد 5 میل ساده 50 برگی 70*50 برند کره ای

- نوع فوم: ساده

- ضخامت: 5 میلی متر

- ابعاد: (70*50) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 50 برگ

نمایش سریع

فوم برد 5 میل ساده 25 برگی 70*100 برند کره ای

- نوع فوم: ساده

- ضخامت: 5 میلی متر

- ابعاد: (70*100) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 25 برگ

نمایش سریع

فوم برد 10 میل ساده 30 برگی 70*50 برند کره ای

- نوع فوم: ساده

- ضخامت: 10 میلی متر

- ابعاد: (70*50) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 30 برگ

نمایش سریع

فوم برد 5 میل چسبدار 50 برگی 70*50 برند کره ای

- نوع فوم: چسبدار

- ضخامت: 5 میلی متر

- ابعاد: (70*50) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 50 برگ

نمایش سریع

فوم برد 10 میل چسبدار 30 برگی 70*50 برند کره ای

- نوع فوم: چسبدار

- ضخامت: 10 میلی متر

- ابعاد: (70*50) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 30 برگ

نمایش سریع

فوم برد 10 میل چسبدار 15 برگی 70*100 برند کره ای

- نوع فوم: چسبدار

- ضخامت: 10 میلی متر

- ابعاد: (70*100) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 15 برگ

نمایش سریع

فوم برد 5 میل چسبدار 25 برگی 70*100 برند کره ای

- نوع فوم: چسبدار

- ضخامت: 5 میلی متر

- ابعاد: (70*100) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 25 برگ

نمایش سریع

فوم برد 5 میل ساده 25 برگی 140*100 برند کره ای

- نوع فوم: ساده

- ضخامت: 5 میلی متر

- ابعاد: (140*100) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 25 برگ

نمایش سریع

فوم برد 5 میل چسبدار 25 برگی 140*100 برند کره ای

- نوع فوم: چسبدار

- ضخامت: 5 میلی متر

- ابعاد: (140*100) سانتی متر

- تعداد برگ در کارتن: 25 برگ

بارگذاری  بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)