رول سلفون حرارتی

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 22.5 - 1000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 1000 متر

- ضخامت رول: 22 میکرون

- عرض رول: 22.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 34.5 - 1000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 1000 متر

- ضخامت رول: 23 میکرون

- عرض رول: 34.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 22.5 - 1000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 1000 متر

- ضخامت رول: 23 میکرون

- عرض رول: 22.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 29.5 - 1000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 1000 متر

- ضخامت رول: 23 میکرون

- عرض رول: 29.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 34.5 - 3000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 3000 متر

- ضخامت رول: 22 میکرون

- عرض رول: 34.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 44.5 - 3000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 3000 متر

- ضخامت رول: 22 میکرون

- عرض رول: 44.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 49.5 - 3000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 3000 متر

- ضخامت رول: 22 میکرون

- عرض رول: 49.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 69.5 - 3000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 3000 متر

- ضخامت رول: 22 میکرون

- عرض رول: 69.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 34.5 - 3000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 3000 متر

- ضخامت رول: 23 میکرون

- عرض رول: 34.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 44.5 - 3000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 3000 متر

- ضخامت رول: 23 میکرون

- عرض رول: 44.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 49.5 - 3000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 3000 متر

- ضخامت رول: 23 میکرون

- عرض رول: 49.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 69.5 - 3000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 3000 متر

- ضخامت رول: 23 میکرون

- عرض رول: 69.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 22.5 - 3000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 3000 متر

- ضخامت رول: 22 میکرون

- عرض رول: 22.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 29.5 - 3000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 3000 متر

- ضخامت رول: 22 میکرون

- عرض رول: 29.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 59.5 - 3000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 3000 متر

- ضخامت رول: 22 میکرون

- عرض رول: 59.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 22.5 - 3000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 3000 متر

- ضخامت رول: 23 میکرون

- عرض رول: 22.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 29.5 - 3000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 3000 متر

- ضخامت رول: 23 میکرون

- عرض رول: 29.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 59.5 - 3000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 3000 متر

- ضخامت رول: 23 میکرون

- عرض رول: 59.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی براق 24 میکرون عرض 29.5 - 200 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 200 متر

- ضخامت رول: 24 میکرون

- عرض رول: 29.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی براق 24 میکرون عرض 34.5 - 200 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 200 متر

- ضخامت رول: 24 میکرون

- عرض رول: 34.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 29.5 - 1000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 1000 متر

- ضخامت رول: 22 میکرون

- عرض رول: 29.5 سانتی متر

نمایش سریع

رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 34.5 - 1000 متری

- نوع رول: سلفون حرارتی

- متراژ رول: 1000 متر

- ضخامت رول: 22 میکرون

- عرض رول: 34.5 سانتی متر

بارگذاری  بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)