لیبل کاغذی

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 25 * 12 (چهار ردیفه)

106,000  تومان

- تعداد ردیف: چهار ردیفه

- سایز: (25*12) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 10000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 30 * 10 (سه ردیفه)

97,000  تومان

- تعداد ردیف: سه ردیفه

- سایز: (30*10) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 10000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 45 * 15 (دو ردیفه)

95,000  تومان

- تعداد ردیف: دو ردیفه

- سایز: (45*15) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 4000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 45 * 15 (یک ردیفه)

85,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (45*15) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 2000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 40 * 20 (دو ردیفه)

85,000  تومان

- تعداد ردیف: دو ردیفه

- سایز: (40*20) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 4000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 40 * 20 (یک ردیفه)

59,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (40*20) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 2000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 31 * 21 (یک ردیفه)

82,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (31*21) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 1000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 50 * 25 (یک ردیفه)

75,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (50*25) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 2000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 50 * 25 (دو ردیفه)

112,000  تومان

- تعداد ردیف: دو ردیفه

- سایز: (50*25) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 4000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 45 * 30 (دو ردیفه)

121,000  تومان

- تعداد ردیف: دو ردیفه

- سایز: (45*30) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 4000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 51 * 34 (یک ردیفه)

95,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (51*34) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 1500 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 51 * 34 (دو ردیفه)

145,000  تومان

- تعداد ردیف: دو ردیفه

- سایز: (51*34) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 3000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 60 * 40 (یک ردیفه)

64,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (60*40) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 1000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 75 * 40 (یک ردیفه)

84,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (75*40) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 1000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 55 * 50 (یک ردیفه)

80,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (55*50) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 1000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 80 * 50 (یک ردیفه)

85,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (80*50) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 1000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 80 * 60 (یک ردیفه)

98,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (80*60) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 1000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 90 * 60 (یک ردیفه)

124,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (90*60) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 1000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 106 * 67 (یک ردیفه)

124,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (106*67) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 1000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 125 * 90 (یک ردیفه)

110,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (125*90) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 500 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 50 * 100 (یک ردیفه)

78,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (50*100) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 1000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 80 * 100 (یک ردیفه)

86,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (80*100) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 500 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 100 * 100 (یک ردیفه)

120,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (100*100) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 500 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 35 * 25 (یک ردیفه)

85,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (35*25) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 2000 عدد

نمایش سریع

لیبل پرینتر سایز 45 * 30 (یک ردیفه)

85,000  تومان

- تعداد ردیف: یک ردیفه

- سایز: (45*30) میلی متر

- تعداد لیبل در هر رول: 2000 عدد

بارگذاری  بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)