رول پلاتر و کوتد

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

رول کوتد 170 گرم عرض 106.7 سانتی متر

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 170 گرم

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 160 گرم نواجت عرض 106.7

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 160 گرم

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 128 گرم عرض 91.4 سانتی متر

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 128 گرم

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 128 گرم عرض 106.7 سانتی متر

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 128 گرم

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 170 گرم یونیک عرض 91.4 سانتی متر

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 170 گرم

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 170 گرم عرض 91.4 سانتی متر

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 170 گرم

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 128 گرم یونیک عرض 91.4 سانتی متر

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 128 گرم

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 128 گرم یونیک عرض 106.7 سانتی متر

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 128 گرم

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 170 گرم یونیک عرض 106.7 سانتی متر

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 170 گرم

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد اوولیشن 180 گرم عرض 127

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 180 گرم

- عرض رول: 127 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 120 گرم نواجت عرض 106.7

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 120 گرم

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 160 گرم نواجت عرض 91.4

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 160 گرم

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 190 گرم مگا عرض 61

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 190 گرم

- عرض رول: 61 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 145 گرم آکسون عرض 61

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 145 گرم

- عرض رول: 61 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 145 گرم آکسون عرض 127

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 145 گرم

- عرض رول: 127 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 145 گرم آکسون عرض 91.4

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 145 گرم

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 145 گرم آکسون عرض 106.7

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 145 گرم

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 180 گرم عرض 91.4 - 3MP

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 180 گرم

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 180 گرم عرض 106.7 - 3MP

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 180 گرم

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 180 گرم عرض 91.4 - Viuna

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 180 گرم

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 170 گرم عرض 106.7 - Viuna

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 170 گرم

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد پشت چسبدار 170 گرم عرض 106 - Viuna

- نوع کاغذ: کوتد پشت چسب دار

- گرماژ کاغذ: 170 گرم

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 120 گرم عرض 106.7 - Evolution

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 120 گرم

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 120 گرم عرض 91.4 - Evolution

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 120 گرم

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کوتد 140 گرم عرض 106.7 - Evolution

- نوع کاغذ: کوتد

- گرماژ کاغذ: 140 گرم

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

بارگذاری  بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)