کابل شبکه

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

کابل شبکه 1 متری CAT5

13,000  تومان

قابل استفاده برای 24 1u پورت با چگالی بالا پنل کیستون.

مواد عایق: HD-PE.

ضخامت متوسط: 0.19 میلیمتر

نمایش سریع

کابل شبکه 1.5 متری CAT5

15,000  تومان

قابل استفاده برای 24 1U پورت با چگالی بالا پنل کیستون.

مواد عایق: HD-PE.

ضخامت متوسط: 0.19

نمایش سریع

کابل شبکه 3 متری CAT5

18,000  تومان

قابل استفاده برای 24 1U پورت با چگالی بالا پنل کیستون_

مواد عایق: HD-PE_

ضخامت متوسط: 0.19 میلیمتر

نمایش سریع

کابل شبکه 5 متری CAT5

19,000  تومان

قابل استفاده برای 24 1U پورت با چگالی بالا پنل کیستون_

مواد عایق: HD-PE_

 ضخامت متوسط: 0.19 میلیمتر

نمایش سریع

کابل شبکه 10 متری CAT5

45,000  تومان

قابل استفاده برای 24 1U  پورت با چگالی بالا پنل کیستون_

مواد عایق: HD-PE_

ضخامت متوسط: 0.19 میلیمتر

نمایش سریع

کابل شبکه 15 متری CAT5

55,000  تومان

قابل استفاده برای 24 1U پورت با چگالی بالا پنل کیستون_

مواد عایق: HD-PE_

ضخامت متوسط: 0.19 میلیمتر

نمایش سریع

کابل شبکه 20 متری CAT5

55,000  تومان

قابل استفاده برای 24 1U پورت با چگالی بالا پنل کیستون_

مواد عایق: HD-PE_

ضخامت متوسط: 0.19 میلیمتر

 

نمایش سریع

کابل شبکه 30 متری CAT5

70,000  تومان

قابل استفاده برای 24 1U پورت با چگالی بالا پنل کیستون_

مواد عایق:HD-PE_

ضخامت متوسط: 0.19 میلیمتر

نمایش سریع

کابل شبکه 40 متری CAT5

110,000  تومان

قابل استفاده برای 24 1U پورت با چگالی بالا پنل کیستون_

مواد عایق: HD-PE_

ضخامت متوسط: 0.19 میلیمتر

نمایش سریع

کابل شبکه50 متری CAT5

150,000  تومان

قابل استفاده برای 24 1U  پورت با چگالی بالا پنل کیستون_

مواد عایق: HD-PE_

ضخامت متوسط: 0.19 میلیمتر

نمایش سریع

کابل شبکه 1 متری CAT6

18,500  تومان

قابلیت ارسال دیتا تا 1 گیگابیت_

پهنای باند: 250 مگاهرتز_

ضخامت کابل: 24AWG_

مواد عایق: HD-PE

نمایش سریع

کابل شبکه 1.5 متری CAT6

25,000  تومان

قابلیت ارسال دیتا تا 1گیگابیت_

پهنای باند: 250مگاهرتز_

ضخامت کابل: 24AWG_

مواد عایق: HD-PE

نمایش سریع

کابل شبکه 3 متری CAT6

35,000  تومان

قابلیت ارسال دیتا تا 1 گیگابیت_

پهنای باند: 250 مگاهرتز_

ضخامت کابل: 24 AWG_
مواد عایق: HD-PE

نمایش سریع

کابل شبکه 5 متری CAT6

40,000  تومان

قابلیت ارسال دیتا تا 1 گیگابیت_

پهنای باند: 250 مگاهرتز_

ضخامت کابل: 24AWG_

مواد عایق: HD-PE

 

نمایش سریع

کابل شبکه 10 متری CAT6

60,000  تومان

قابلیت ارسال دیتا تا 1 گیگابیت_

پهنای باند: 250 مگاهرتز_

ضخامت کابل: 24AWG_

مواد عایق: HD-PE

 

نمایش سریع

کابل شبکه 20 متری CAT6

68,000  تومان

قابلیت ارسال دیتا تا 1 گیگابیت_

پهنای باند: 250 مگاهرتز_

ضخامت کابل: 24AWG_

مواد عایق: HD-PE

نمایش سریع

کابل شبکه 15 متری CAT6

65,000  تومان

قابلیت ارسال دیتا تا 1 گیگابیت_

پهنای باند: 250 مگاهرتز_

ضخامت کابل: 24awg_
مواد عایق: HD-PE

نمایش سریع

کابل شبکه 30 متری CAT6

130,000  تومان

قابلیت ارسال دیتا تا 1 گیگابیت_

پهنای باند: 250 مگاهرتز_

ضخامت کابل: 24AWG_

موادعایق: HD-PE

نمایش سریع

کابل شبکه 40 متری CAT6

150,000  تومان

قابلیت ارسال دیتا تا 1 گیگابیت_

پهنای باند: 250 مگاهرتز_

ضخامت کابل: 24AWG_

مواد عایق: HD-PE

نمایش سریع

کابل شبکه 50 متری CAT6

170,000  تومان

قابلیت ارسال دیتا تا 1 گیگابیت_

پهنای باند: 250 مگاهرتز_

ضخامت کابل: 24AWG_

مواد عایق: HD-PE

نمایش سریع

کابل شبکه 2 متری CAT5

15,000  تومان

 قابل استفاده برای 24 1U پورت با چگالی بالا پنل کیستون _

مواد عایق: HD-PE_

ضخامت متوسط: 0.19 میلی متر

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)