بالاترین امتیاز

پایه سقفی پروژکتور

پایھ سقفی پروژکتور: پایھ سقفی دیتا پروژکتور برای نگھداری پروژکتورھا بھ صورت سقفی مورد استفاده قرار می گیرند کھ مناسب سقف ھای بلند سالن ھا، سمینارھا، کلاس ھای آموزشی و... است. این پایھ سقفی دارای دو پروفیل بوده کھ بھ وسیلھ آن می توان سایز پایھ ھا را از حداقل اندازه تا حداکثر آن تنظیم نمود. دارای مخزن برای عبور کابل ھا می باشد کھ باعث می شود ظاھری زیبا و آراستھ داشتھ باشد و باعث جلوگیری از خرابی کابل ھا می شود و بھ دلیل نوع ساخت این پایھ ھا برای انواع پروژکتورھا مناسب است

 

پایه سقفی پروژکتور

  • محصولات پرفروش
  • محصولات جدید
  • محصولات محبوب